XpresNet | Dokumenty
Všeobecné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb

Vzor zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb

Cenník

Prevádzkový poriadok služby prístupu k sieti Internet

Vzor odovzdávacieho a preberacieho protokolu

Vzor protokolu o servisnom zásahu

Špecifikácia účastníckeho rozhrania

Formuláre pre telekom. úrad