XpresNet | Dokumenty
Vzor zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

Aktuálny cenník podniku (Tarifa)

Všeobecné podmienky podniku

Prevádzkový poriadok služby Internet

Vzor odovzdávacieho a preberacieho protokolu

Vzor protokolu o servisnom zásahu